O nome do seu anjo da guarda


Nascidos em Janeiro – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Rochel 11 – Lelahel 21 – Hekamiah
02 – Yabamiah 12 – Achaiah 22 – Lauviah
03 – Haiaiel
13 – Cahethel
23 – Caliel
04 – Mumiah 14 – Haziel 24 – Leuviah
05 – Anjo da humanidade 15 – Aladiah 25 – Pahaliah
06 – Vehuiah 16 – Laoviah 26 – Nelchael
07 – Jeliel 17 – Hahahiah 27 – Ieiaiel
08 – Sitael 18 – Yesalel 28 – Melahel
09 – Chavakiah 19 – Mebahel 29 – Haheuiah
10 – Mahasiah 20 – Hariel 30 – Nith-Haiah
31 – Haaiah


Nascidos em Fevereiro – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Ierathel 11 – Aniel 21 – Asaliah
02 – Seheiah 12 – Haamiah 22 – Mihael
03 – Reyel
13 – Rehael
23 – Vehuel
04 – Omael 14 – Ieiazel 24 – Daniel
05 – Lecabel 15 – Hahahel 25 – Hahasiah
06 – Vasahiah 16 – Mikael 26 – Imamaiah
07 – Iehuiah 17 – Veuliah 27 – Nanael
08 – Lehahiah 18 – Yelaiah 28 – Nithael
09 – Chavakiah 19 – Sealiah 29 – Nithael
10 – Menadel 20 – Ariel

Nascidos em Março – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Mebahiah 11 – Damabiah 21 – Jeliel
02 – Poiel 12 – Manakel 22 – Sitael
03 – Nemamiah
13 – Ayel
23 – Elemiah
04 – Ieialel 14 – Habuhiah 24 – Mahasiah
05 – Harahel 15 – Rochel 25 – Lelahel
06 – Mitzrael 16 – Yabamiah 26 – Achaiah
07 – Umabel 17 – Haiaiel 27 – Cahethel
08 – Iah-hel 18 – Mumiah 28 – Haziel
09 – Anauel 19 – Anjo da humanidade 29 – Aladiah
10 – Mehiel 20 – Vehuiah 30 – Laoviah
31 – Hahahiah


Nascidos em Abril – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Yesalel 11 – Melahel 21 – Iehuiah
02 – Mebahel 12 – Haheuiah 22 – Lehahiah
03 – Hariel
13 – Nith-Haiah
23 – Chavakiah
04 – Hekamiah 14 – Haaiah 24 – Menadel
05 – Lauviah 15 – Ierathel 25 – Aniel
06 – Caliel 16 – Seheiah 26 – Haamiah
07 – Leuviah 17 – Reyel 27 – Rehael
08 – Pahaliah 18 – Omael 28 – Ieiazel
09 – Nelchael 19 – Lecabel 29 – Hahahel
10 – Ieiaiel 20 – Vasahiah 30 – Mikael

Nascidos em Maio – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Veuliah 11 – Nanael 21 – Anauel
02 – Yelaiah 12 – Nithael 22 – Mehiel
03 – Sealiah
13 – Mebahiah
23 – Damabiah
04 – Ariel 14 – Poiel 24 – Manakel
05 – Asaliah 15 – Nemamiah 25 – Ayel
06 – Mihael 16 – Ieialel 26 – Habuhiah
07 – Vehuel 17 – Harahel 27 – Rochel
08 – Daniel 18 – Mitzrael 28 – Yabamiah
09 – Hahasiah 19 – Umabel 29 – Haiaiel
10 – Imamaiah 20 – Iah-hel 30 – Mumiah
31 – Anjo da humanidade


Nascidos em Junho – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Vehuiah 11 – Laoviah 21 – Nelchael
02 – Jeliel 12 – Hahahiah 22 – Ieiaiel
03 – Sitael
13 – Yesalel
23 – Melahel
04 – Elemiah 14 – Mebahel 24 – Haheuiah
05 – Mahasiah 15 – Hariel 25 – Nith-Haiah
06 – Lelahel 16 – Hekamiah 26 – Haaiah
07 – Achaiah 17 – Lauviah 27 – Ierathel
08 – Cahethel 18 – Caliel 28 – Seheiah
09 – Haziel 19 – Leuviah 29 – Reyel
10 – Aladiah 20 – Pahaliah 30 – Omael

Nascidos em  Julho – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Lecabel 11 – Hahahel 21 – Hahasiah
02 – Vasahiah 12 – Mikael 22 – Imamaiah
03 – Iehuiah
13 – Veuliah
23 – Nanael
04 – Lehahiah 14 – Yelaiah 24 – Nithael
05 – Chavakiah 15 – Sealiah 25 – Mebahiah
06 – Menadel 16 – Ariel 26 – Poiel
07 – Aniel 17 – Asaliah 27 – Nemamiah
08 – Haamiah 18 – Mihael 28 – Ieialel
09 – Rehael 19 – Vehuel 29 – Harahel
10 – Ieiazel 20 – Daniel 30 – Mitzrael
31 – Umabel

Nascidos em Agosto – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Iah-hel 11 – Mumiah 21 – Haziel
02 – Anauel 12 – Anjo da humanidade 22 – Aladiah
03 – Mehiel
13 – Vehuiah
23 – Laoviah
04 – Damabiah 14 – Jeliel 24 – Hahahiah
05 – Manakel 15 – Sitael 25 – Yesalel
06 – Ayel 16 – Elemiah 26 – Mebahel
07 – Habuhiah 17 – Mahasiah 27 – Hariel
08 – Rochel 18 – Lelahel 28 – Hekamiah
09 – Yabamiah 19 – Achaiah 229 – Lauviah
10 – Haiaiel
20 – Cahethel 30 – Caliel
31 – Leuviah

Nascidos em Setembro – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Pahaliah 11 – Omael 21 – Ieiazel
02 – Nelchael 12 – Lecabel 22 – Hahahel
03 – Ieiaiel
13 – Vasahiah
23 – Mikael
04 – Melahel 14 – Iehuiah 24 – Veuliah
05 – Haheuiah 15 – Lehahiah 25 – Yelaiah
06 – Nith-Haiah 16 – Chavakiah 26 – Sealiah
07 – Haaiah 17 – Menadel 27 – Ariel
08 – Ierathel 18 – Aniel 28 – Asaliah
09 – Seheiah 19 – Haamiah 29 – Mihael
10 – Reyel 20 – Rehael 30 – Vehuel

Nascidos em Outubro – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Daniel 11 – Mitzrael 21 – Yabamiah
02 – Hahasiah 12 – Umabel 22 – Haiaiel
03 – Imamaiah
13 – Iah-hel
23 – Mumiah
04 – Nanael 14 – Anauel 24 – Anjo da humanidade
05 – Nithael 15 – Mehiel 25 – Vehuiah
06 – Mebahiah 16 – Damabiah 26 – Jeliel
07 – Poiel 17 – Manakel 27 – Sitael
08 – Nemamiah 18 – Ayel 28 – Elemiah
09 – Ieialel 19 – Habuhiah 29 – Mahasiah
10 – Harahel 20 – Rochel 30 – Lelahel

Nascidos em Novembro – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Cahethel 11 – Caliel 21 – Seheiah
02 – Haziel 12 – Leuviah 22 – Reyel
03 – Aladiah
13 – Pahaliah
23 – Omael
04 – Laoviah 14 – Nelchael 24 – Lecabel
05 – Hahahiah 15 – Ieiaiel 25 – Vasahiah
06 – Yesalel 16 – Melahel 26 – Iehuiah
07 – Mebahel 17 – Haheuiah 27 – Lehahiah
08 – Hariel
18 – Nith-Haiah
28 – Chavakiah
09 – Hekamiah 19 – Haaiah 29 – Menadel
10 – Lauviah 20 – Ierathel 30 – Aniel

Nascidos em Dezembro – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Cahethel 11 – Caliel 21 – Seheiah
02 – Haziel 12 – Leuviah 22 – Reyel
03 – Aladiah
13 – Pahaliah
23 – Omael
04 – Laoviah 14 – Nelchael 24 – Lecabel
05 – Hahahiah 15 – Ieiaiel 25 – Vasahiah
06 – Yesalel 16 – Melahel 26 – Iehuiah
07 – Mebahel 17 – Haheuiah 27 – Lehahiah
08 – Hariel 18 – Nith-Haiah 28 – Chavakiah
09 – Hekamiah 19 – Haaiah 29 – Menadel
10 – Lauviah 20 – Ierathel 30 – Aniel
31 – Habuhiah